Propozice (pro 27.ročník)

Propozice pro kategorie do 11/15 let:

1.      Soutěžní skupiny

1.1.       Soutěží střediskové, oddílové nebo družinové skupiny, složené z nejméně tří mladších členů, maximální počet všech členů je omezen pouze velikostí pódia. Všichni mladší členové skupiny musejí být registrováni ve stejném středisku.

1.2.       Soutěží se v těchto kategoriích:

  • Mladší (vlčata, světlušky): každý mladší člen může mít v den konání soutěže nejvýše 11 let (tj. 11 ještě ano, 12 už ne)
  • Starší (skauti, skautky): každý mladší člen může mít v den konání soutěže nejvýše 15 let (tj. 15 ještě ano, 16 už ne)

1.3.       Skupiny mohou být chlapecké, dívčí nebo smíšené. Každý mladší člen může v rámci jedné kategorie účinkovat maximálně ve dvou různých skupinách.

1.4.       O zařazení skupiny do soutěžní kategorie rozhoduje věk nejstaršího mladšího člena skupiny.

1.5.       Každá skupina bude mít jednoho odpovědného činovníka, který bude přítomen po celou dobu soutěže, bude dbát na bezpečnost a chování skupiny, zajistí prezentaci a jako jediný je oprávněn za skupinu jednat s porotou.

2.      Hudební doprovod

2.1.       Skupinu může v každou chvíli hudebně doprovázet jeden starší člen, tj. člen starší 11-ti, resp. 15-ti let (tj. který má 12, resp. 16 let a více), který se neúčastní zpěvu. Jinak počet členů hudebního doprovodu není omezen. Skupiny v kategorii Mladší mohou mít ještě druhého staršího člena, tzv. „dirigenta“, který hudebně nedoprovází ani nezpívá, ale může dirigovat a/nebo používat jednoduché rytmické pomůcky (dřívka, chrastítka, tamburíny…). Tito povolení starší členové se nezapočítávají do věkového průměru skupiny a mohou se v průběhu vystoupení měnit.

2.2.       Instrumentální skladby (bez zpěvu) nejsou povoleny. Jedinou výjimkou jsou chlapecké skupiny (všichni mladší členové musejí být chlapci) – píseň „c) libovolná“ může být instrumentální.

2.3.       Hudební doprovod není povinný.

3.      Soutěžní písně a vystoupení skupiny

3.1.       Každá skupina zazpívá 3 písně (pořadí písní během vystoupení je libovolné):

a) národní / lidovou (českou, moravskou, slezskou, slovenskou)
b) tématickou (téma je oznámeno při vyhlášení nového ročníku) - pro 27. ročník je to pro Mladší "Uhlíř & Svěrák (& Šíp)" a pro Starší "Voskovec & Werich & Ježek, nebo Suchý & Šlitr, nebo Jiří Grossmann" (tj. píseň některého z těchto autorů)
c) libovolnou, podle vlastního výběru bez omezení druhu písně (i vlastní melodie nebo text nebo obojí).

3.2.       Skupiny vystupují ve skautských krojích (nekrojové tématické doplňky jsou povoleny) nebo v jednotných oddílových / střediskových tričkách (dtto) nebo v tématických kostýmech (kostým musí souviset s písní/písněmi); oblečení se může v průběhu vystoupení měnit.

3.3.       Každá skupina si zvolí název, pod kterým bude vystupovat. Doporučuje se, aby skupina své vystoupení doprovázela vlastním průvodním slovem, příp. choreografií. Celkové vystoupení skupiny může trvat max. 15 minut.

4.      Hodnocení, odměny a ceny

4.1.       Rozhoduje porota (obvykle složená ze 6-8 rozhodčích), kterou jmenuje pořadatel soutěže.

4.2.       Hodnocení skupin:

a) hlavní hodnocení: zpěv / hudební doprovod – zvlášť za každou píseň 1-10 bodů, tj. celkem max. 30 bodů od každého rozhodčího; při nedodržení tématu písně „a)“ nebo „b)“ nebude tato píseň hodnocena (= 0 bodů).
b) pomocné hodnocení: vystupování skupiny (chování během vystoupení, průvodní slovo, choreografie, celkový dojem, sympatie apod.) – celkem 1-10 bodů od každého rozhodčího; za porušení bodu 3.2. bude celkové pomocné hodnocení sníženo o 10 bodů.

4.3.       Každý rozhodčí hodnotí sám za sebe. Bodové hodnocení se veřejně nevyhlašuje, ale bude sečteno na základě písemných podkladů od rozhodčích až po vystoupení všech skupin v jednotlivých kategoriích. Nejvyšší a nejnižší známka pro každou skupinu se škrtají (odděleně v hlavnímpomocném hodnocení), součet zbývajících bodů dává celkové hodnocení skupiny. O absolutním pořadí v každé kategorii (Mladší / Starší) rozhoduje celkový počet bodů v hlavním hodnocení. V případě rovnosti těchto bodů rozhoduje o lepším umístění postupně: vyšší celkové pomocné hodnocení, resp. nižší věkový průměr mladších členů, resp. porota.

4.4.       Absolutní vítěz každé kategorie obdrží pamětní cenu, která mu zůstane trvale.

4.5.       Nejlepší chlapecká skupina a nejlepší dívčí/smíšená skupina v každé kategorii obdrží putovní cenu, kterou bude mít zapůjčenou do dalšího ročníku.

4.6.       Všechny skupiny obdrží pamětní diplom. Všichni účinkující obdrží pamětní lístek za účast, příp. drobnou odměnu.

4.7.       Skupina s nejlepším pomocným hodnocením obdrží zvláštní diplom.

4.8.       V průběhu soutěže může probíhat divácké hlasování např. o nejsympatičtější skupinu, nejlepší tématickou píseň apod. Vítězná skupina obdrží zvláštní diplom.

4.9.       Porota může udělit zvláštní diplomy a ceny dle svého uvážení (individuální výkon, sympatie poroty…).

5.      Ostatní

5.1.    Startovné za každou skupinu činí 150 Kč, platí se v hotovosti na místě při prezenci.

5.2.    V případech hodných zvláštního zřetele může pořadatel učinit nebo povolit výjimku z těchto pravidel.

5.3.    V případě jakýchkoliv sporů či pochybností platí názor nadpoloviční většiny přítomných členů poroty + hlavního rozhodčího, kterým je určený člen pořadatelského týmu; v případě rovnosti hlasů rozhoduje názor hl. rozhodčího.

5.4.    Případné protesty přijímá hlavní rozhodčí od odpovědného činovníka nejpozději 10 minut po vystoupení poslední skupiny.

5.5.    Na Vozembouch si jdeme zazpívat, ne se hádat!